Dobro došli

Visoka škola "CMS – Centar za multidisciplinarne studije" u Tuzli, kao samostalna visokoškolska ustanova na području Tuzlanskog Kantona, ima svoju viziju budućnosti i uspjeha zasnovanu na pretpostavci da se društva u regiji Istočne i Jugoistočne Evrope nalaze u procesu tranzicije i reformi u svim sferama društvenog života, što bez sumnje zahtijeva nova duboka znanja, koja prije svega znače iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okvira Bosne i Hercegovine.

CMS je usmjeren na edukaciju budućih zaposlenika u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, informacijskih sistema i tehnologija, zaštite na radu i zaštite od požara, nastavnika i naučnika, a temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima.

Trajanje studija na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli

Dodiplomski studij traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stiče ukupno 180 ECTS bodova.

Dodiplomski studij traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče ukupno 240 ECTS bodova.

Način izvođenja studija:
– Studij se izvodi kao redovni i vanredni studij.
– Studij se izvodi po Bolonjskom procesu.

Saobraćaj
Energetika
Poslovna ekonomija
Informacijske tehnologije
Zaštita na radu i zaštita od požara

Mentorski rad

Rad u našoj instituciji je u potpunosti posvećen studentu. Kroz mentorski sistem, svaki student ima apsolutnu pažnju nastavnika i mogućnost razvoja svojih vještina i talenata.

• Fokus je na studentu, a ne na testovima,
• Fokus nastave se pomjerio sa predavača na studenta,
• Učenje koje zahtijeva povratnu informaciju,
• Pažnja nije na onome što bi student trebao da nauči, već na onome što je neophodno da nauči,
• Studenti i njihove potrebe za uspjehom su u centru pažnje,
• Učenje koje na prvo mjesto stavlja potrebe studenta, a ne saopštavanje informacija.Personalizacija

Sve je prilagođeno individualnim potrebama studenata, od specijalizovanog sadržaja usklađenog sa profesionalnim ciljevima do prilagođenih praktičnih vježbi i ocjenjivanja.

Nastava sa fokusom na studenta je nastavni pristup u kom studenti utiču na sadržaj, aktivnosti, materijale i brzinu učenja. Predavač pruža studentima priliku da uče nezavisno jedan od drugog i podučava ih vještinama koje su im potrebne da bi to postigli.

Konkursi

Konkurs za prijem redovnih i vanrednih studenata
29.5.2018. 12:39:00

Novosti

IZMEĐU MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA I VISOKE ŠKOLE CMS – CENTAR ZA MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE U TUZLI POTPISAN SPORAZUM O OBRAZOVNOJ-NAUČNOJ I STRUČNOJ SARADNJI
Između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i CMS „Centra za multidisciplinarne studije“ iz Tuz...
13.2.2019. 12:02:00
PREZENTACIJA KNJIGE AUTORA PROF. DR. ŽELJKA KNEŽIČEKA
U galeriji Mandžić u Tuzli u prisustvu nastavnika, studenata, i drugih posjetilaca, predstavljena je...
5.2.2019. 9:46:00
POTPISAN MEĐUNARODNI SPORAZUM O SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM „NIKOLA TESLA“ IZ GOSPIĆA
Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ iz Tuzle potpisala je međunarodni sporazum...
5.2.2019. 9:44:00
POTPISAN UGOVOR O UČENJU – STUDENTSKA RAZMJENA ŠPANIJA
Nakon završene konkursne procedure, studenti Visoke škole „CMS – Centar za multidisciplinarne studij...
5.2.2019. 9:43:00
PRIJAVA NA STUDENTSKU RAZMJENU - ŠPANIJA
...
10.12.2018. 10:20:00

Interaktivnost u nastavi

Nastava na CMS-u je poznata kao veoma interaktivna, jer je učenje usmjereno ka individualnim potrebama studenata. Personalizovane povratne informacije i materijali se prikazuju svakom studentu na osnovu njihovog postojećeg nivoa vještina, i razvijaju se tokom rada na nastavi.

Pozivamo Vas da sa nama učestvujete u ostvarenju misije, da zajedno mjenjamo, unapređujemo i gradimo budućnost, jer Vaš uspjeh je ogledalo našeg uspjeha!

Stvaranje motivirajućeg akademskog okruženja koje podstiče studente na preuzimanje vodeće uloge u društvu. Razvoj modernih studijskih programa, te stvaranje okruženja za poticaj kreativnog, objektivnog i kritičkog razmišljanja i cjeloživotnog učenje su osnovni modeli koje primjenjujemo u realizaciji naših ciljeva.

Zašto je bitna praksa?

Praksa je najbolji način da mladi steknu radno iskustvo i na taj način obezbjede sebi prednost na tržištu rada u odnosu na kandidate bez prethodnog radnog iskustva.

Studenti na praksi imaju priliku da osjete poslovni ambijent i klimu, da iznutra vide kako stvari funkcionišu u poslovnom okruženju, da steknu dodatne radne navike, a svakako i dodatne vještine i znanja, koja vrlo često, tokom studija, ne mogu da dobiju. Treba da iskoriste šansu koju dobijaju kroz program praksi, pokažu proaktivnost i pozitivan stav.

Inženjerski studijski programi buduće inženjere pripremaju za izazove kroz teorijsku i praktičnu nastavu.