Studij

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli je moderna visokoškolska obrazovno-naučna institucija, koja na osnovu saglasnosti za rad Rješenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona broj 10/I-38-017585/15 od 17.06.2015. godine samostalno izvodi programe osnovnih akademskih dodiplomskih studija prvog (I) ciklusa, po Bolonjskom prosesu u četverogodišnjem trajanju u studijskim programima kako slijedi:

Studijski program: Poslovna ekonomija
Studijski smjerovi:
· Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim poslovima
· Studijski smjer: Menadžment javnog sektora i uprave
· Studijski smjer: Korporativno komuniciranje

Studijski program: Saobraćaj
Studijski smjerovi:
· Drumski saobraćaj
· Komunikacijske tehnologije

Studijski program: Energetika
Studijski smjerovi:
· Obnovljivi izvori energije
· Održavanje energetskih postrojenja
· Termiotehnika

Studijski program: Informacijske tehnologije
Studijski smjer:
· Informacijski sistemi i tehnologija

Studijski program: Zaštita na radu i zaštita od požara
Studijski smjerovi:
· Zaštita na radu
· Zaštita od požara

Studij se odvija po godinama. Nužan uslov za upis godine jest završena prethodna godina tj. položeni ispiti iz prethodne godine u minimalnom broju ECTS bodova propisanom Pravilima o studiranju. Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski kroz postupak testiranja semestra koji se provodi početkom februara. Osim toga, svaki predmet može imati nekoliko preduslova – predmeta koje je potrebno položiti kako bi se isti položio.

Obaveze studenta za svaki pojedini predmet određuje nosilac predmeta i iste su poznate na samom početku nastave za svaki predmet u obliku službenog opisnog obrasca kolegija koji je javno objavljen unutar informacijskog sistema za studente. Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih uslova koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu (predavanja i vježbe) kao i rad kod kuće. Uzeto je da jedan ECTS bod vrijedi 30 sati rada studenta. Prosječno sedmično opterećenje studenta nastavom je oko 22 – 24 školskih časova na Visokoj školi i oko 15 do 20 sati kod kuće. Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom ili osmom semestru se izrada završnog rada koji se boduje sa ECTS bodovima. Ukupan broj ECTS-bodova potrebnih za završetak četverogodišnjeg studija i sticanje prava na izdavanje diplome je 240 ECTS bodova.

Kako bi student mogao pristupiti polaganju ispita za svaki kolegij potrebno je zadovoljiti minimalnu prisutnost na nastavi propisanu unutar svakog kolegija i na temelju nje dobiti potpis nastavnika u indeks. Obavezna prisutnost nastavi utvrđeni su nastavnim palnom I programom za svaki studijski program posebno, te zavisno od statusa studenta, da li je redovan ili izvanredan.

Studenti koji ne ostvare potrebnu prisutnost na nastavi, odnosno studenti koji izostanu sa nastave više od razumno nadoknadivog broja, ne ostvaruju pravo na potpis i kolegij ne mogu polagati nego su ga dužni ponovo pohađati u idućoj školskoj godini.