Energetika

O studiju

Energetika je privredna djelatnost koja se bavi proučavanjem i iskorištavanjem različitih izvora energije, te proizvodnjom električne energije. Energetika je bitna za razvoj čitavog društva. Savremeni privredni razvoj neke zemlje u potpunosti zavisi od raspoloživih izvora energije, njihove iskorištenosti i primjene u proizvodnji i potrošnji. Danas se u svijetu koriste različiti izvori energije. Mogu se podijeliti na klasične i alternativne

Razvoj industrije zahtijevao je enormno velike količine energije. Što je razvoj industrije išao brže, potreba za energijom je postajala sve veća. Energetika je također visoko profitabilna grana privrede. Takav primjer je izrazito velik ekonomski razvoj zemalja koji posjeduju izvore nafte i gasa. Ostali izvori energije drvo i ugalj su manje profitabilni, oni se najčešće koriste u svrhe jedne zajednice ili više njih, za npr. grijanje i slično.

Najveći i najznačajniji energetski izvor jeste vodeni potencijal ili vodena energija. Primjer su hidrocentrale, koje se grade na rijekama, ili pregrađivanje rijeke i stvaranje vještačke akumulacije ili jezera. Ipak takav hidropotencijal je i štetan za zdravlje ljudi.

Zemlje Europe imaju za cilj do 2020. smanjiti sadašnju potrošnju klasične energije za 20 %, a do tada 20 % električne energije i 30 % toplinske energije dobivati iz obnovljivih izvora.

Pokretanjem studija energetike od 2015/2016. akademske godine, Bosna i Hercegovina dobit će jedinstveno mjesto za obrazovanje i razvoj stručnjaka i poslova vezanih uz nove tehnologije na polju energetike i okoliša.

Bitno je početi odgajati nove generacije inženjera koji će u nadolazećoj energetskoj tranziciji dati doprinos održivom razvoju i osloboditi nas velikog uvoza fosilnih goriva. Cijela je planetarna pamet suočena s činjenicom da je klasičnih izvora energije sve manje, s činjenicom o klimatskim promjenama s pogubnim prognozama, ulažu se izuzetni napori i novac u povećanu energetsku efikasnost, pronalaženje i primjenu novih i obnovljivih izvora energije – odatle i ova silna podrška našoj inicijativi na ovim prostorima.

Da Bosna i Hercegovina ne bi ostale na praksi uvoza stranih znanja, tehnologija i proizvoda, svi shvataju potrebu obrazovanja vlastitih kadrova. Potrebe za kadrovima osposobljenim za energetske tehnologije proizilaze, prije svega, iz strateških opredjeljenja Bosne i Hercegovine da se energetske tehnologije temelje na visokom svjetskom nivou, što je nužno za uključivanje Bosne i Hercegovine u međunarodnu podjelu rada i uključivanje u međunarodne integracije te korištenje komparativnih prednosti geosaobraćajnog položaja.

Studijski smjer: Obnovljivi izvori energije

Znanja i vještine, te mogućnosti obavaljanja poslova koje stiču diplomanti obnovljivih izvora energije su pružanje konkretnih savjetodavnih usluga vladama industrijaliziranih i zemalja u razvoju – vezanih za politiku korištenja obnovljivih izvora energije, transfer tehnologija, izgradnja i podizanje kapaciteta u oblasti korištenja obnovljive energije, te istraživanje i razvoj, izgradnja, finansiranje i eksploatacija obnovljivih izvora energije radi osiguranja pouzdane i ekonomične proizvodnje električne energije i mnogi drugi.

Studijski smjer: Održavanje energetskih postrojenje

Diplomanti održavanja energetskih postrojenja stiču znanja i mogućnosti obavljanja poslova održavanja i remonta energetskih postrojenja i opreme, izgradnje, održavanja i remonta industrijskih postrojenja i opreme, a da pri tome osiguraju uslove za ispunjenje visokih zahtjeva za kvalitetu i uticaj na okoliš, zdravlje i sigurnost, zatim optimiziranje potrošnje energenata, automatizacija energetskih sistema, smanjenja troškova održavanja itd.

Studijski smjer: Termotehnika

Diplomanti studijskog smjera Termotehnika stiču znanja i vještine, te tako ostvaruju mogućnosti zaposlenja u izradi konstrukcija, upravljanja, postavljanja i održavanja uređaja za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, te njihovih elemenata kao što su pumpe, ventilatori, kompresori itd. Također stiču znanja različitih primjena termotehničkih sistema, npr. grijanja stambenih zgrada, ventilacija industrijskih objekata, klimatizacija računarskih instalacija i sl., sa posebnom pažnjom na racionalno korištenje energije uz upotrebu obnovljivih izvora energije, gdje je to moguće.

Trajanje studija

Dodiplomski studij Energetike traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program

Energetika (PDF)

Stečeni naziv nakon završetka studija

– Dodiplomski studij Energetika, studijski smjer Obnovljivi izvori energije, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče stručni naziv: Bachelor inženjer energetike – Obnovljivi izvori energije s ukupno 240 ECTS bodova. Vrste studija i zvanje za studijski smjer Održavanje energetskih postrojenja:

– Dodiplomski studij Energetika, studijski smjer Održavanje energetskih postrojenja, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče stručni naziv: Bachelor inženjer energetike – Održavanje energetskih postrojenja s ukupno 240 ECTS bodova. Vrste studija i zvanje za studijski smjer Termotehnika:

– Dodiplomski studij Energetika, studijski smjer Termotehnika, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče stručni naziv: Bachelor inženjer energetike – Termotehnika s ukupno 240 ECTS bodova.

Upisi

Status studenta dodiplomskog studija Energetike na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, stiče se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za savladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ pod istim uslovima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa Postupak upisa provodi se za sve kandidate koji su u rokovima propisanim javnim konkursom za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili lično u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu ratu troškova studija.

Troškovi studija

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ izvodi studij koji se finansira isključivo iz vlastitih izvora ove ustanove.

Za akademsku godinu 2017./2018. svi studenti s dodiplomskog studija, studija Energetike, plaćaju troškove studija za cijelu godinu u ukupnom iznosu od 2.290,00 KM za redovne i 2.690,00 KM za vanredne studente, s tim da iste mogu izmiriti u 12 bezkamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za ovaj studijski program: upisni list, semestralni list, prijava za upis i indeks, te članarina u biblioteci se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 50,00 KM.

Troškovi studija obuhvataju:
– predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu,
– kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu,
– korištenje nastavne i prezentacijske opreme (računari, video, projektori, grafoskopi i sl.)
– nastavni materijal (sažeci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.),
– korištenje računara u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme,
– troškove upisa i vođenja administracije studenata tokom studija,
– korištenje multimedijskog centra Visoke škole,
– dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

Utroškove studija ne ulaze:
– vježbanke, sveske i ostali slični pribor,
– komisijski ispiti,
– dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.),
– naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao,
– osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.