Informacijske tehnologije

O studiju

Studijski program Informacijske tehnologije, sa smjerom Informacijski sistemi i tehnologije ima temeljni cilj kvalitetnu edukaciju studenata koji će moći uspješno raditi na planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju informacijskih sistema u privatnom i javnom sektoru.

Razina znanja i razumijevanja koje student stiče dovoljna je da omogući profesionalna inženjerski rad i rješavanje srednje složenih problema u praksi. Kroz opća znanja o informacijskim sistemima i tehnologiji, student je osposobljen da izrađuje programsku potporu, implementaciju rješenja, učinkovito korištenje računara na razini operativnog sistema i uredskih aplikacija te oblikovanje baza podataka.

Potreba za naznačenim profilom kadrova evidentna je iz komparativne analize postojećeg stanja broja i kvalitete kadrova koji rade na sličnim poslovima u Bosni i Hercegovini i razvijenim zemljama koje mogu poslužiti kao primjer. Podatak da u Evropskoj uniji trenutno nedostaje oko 400 000 informatičkih stručnjaka ilustrira opravdanost osnivanja ovog studija na regionalnoj razini.

Studijski smjer: Informacijski sistemi i tehnologija

Nastavni program povezuje sistemski pristup i metode sa temeljnim inženjerskim znanjima iz domene informacijskih tehnologija. Tehnologija se promatra u širem smislu tako da uključuje integralno promatranje tehničkih rješenja. Razumjevanje i modeliranje organizacijskih procesa i potrebne informacijske podrške daje osnovu za uspješno poslovanje i djelovanje.

Školovanje tokom trogodišnjeg/četverogodišnjeg studija informacijske tehnologije studentima daje praktična stručna znanja, potrebna da se uz najveću moguću efikasnost uklope u radne sredine na svojim radnim mjestima. Studijski program informacijske tehnologije organizira se za redovite i vanredne studente.

Stručnost je temelj za razvoj i primjenu informacijskih tehnologija. Stručnost objedinjuje djelovanje uma i rada ruku. Stručnost u ICT sektoru je uspješna samo ako je inovativna i kreativna. Ona je osnova sigurnosti i studenata i predavača

Trajanje studija

I. Dodiplomski studij Informacijske tehnologije traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stiče ukupno 180 ECTS bodova.

II. Dodiplomski studij Informacijske tehnologije traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stiče ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program

Informacijske tehnologije (PDF)

Stečeni naziv nakon završetka studija

• Bakalaureat/ Bachelor – inženjer informacijskih sistema i tehnologija – 180 ECTS

• Bakalaureat/ Bachelor – inženjer informacijskih sistema i tehnologija – 240 ECTS

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Upisi

Status studenta dodiplomskog studija Informacijskih tehnologija na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, stiče se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za savladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ pod istim uslovima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa Postupak upisa provodi se za sve kandidate koji su u rokovima propisanim javnim konkursom za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili lično u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu ratu troškova studija.

Troškovi studija

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ izvodi studij koji se finansira isključivo iz vlastitih izvora ove ustanove.

Za akademsku godinu 2017./2018. svi studenti s dodiplomskog studija, studija Informacijskih tehnologija, plaćaju troškove studija za cijelu godinu u ukupnom iznosu od 2.290,00 KM za redovne i 2.690,00 KM za vanredne studente, s tim da iste mogu izmiriti u 12 bezkamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za ovaj studijski program: upisni list, semestralni list, prijava za upis i indeks, te članarina u biblioteci se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 50,00 KM.

Troškovi studija obuhvataju:
– predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu,
– kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu,
– korištenje nastavne i prezentacijske opreme (računari, video, projektori, grafoskopi i sl.)
– nastavni materijal (sažeci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.),
– korištenje računara u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme,
– troškove upisa i vođenja administracije studenata tokom studija,
– korištenje multimedijskog centra Visoke škole,
– dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

Utroškove studija ne ulaze:
– vježbanke, sveske i ostali slični pribor,
– komisijski ispiti,
– dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.),
– naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao,
– osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.