Poslovna ekonomija

O studiju

Profil kadra koji se školuje na studijskom programu Poslovna ekonomija na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, potrebno je da bude različit od profila klasičnih ekonomista. Taj profil mora imati poslovno-upravljačku orijentaciju sa savremenim operativno- tehnološkim znanjima i vještinama i interkulturalnim karakteristikama koje se mogu steći jedino na moderno profiliranoj visokoškolskoj ustanovi kakva je naša.

„CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli sa svojim studijskim programom Poslovna ekonomija sa smjerovima, treba posmatrati, isključivo kao proces upravljanja organizacijama (institucijama, kompanijama, državnim strukturama) u tradicionalnim teorijama poslovne ekonomije može biti definisan kao “napor u ostvarivanju ciljeva kroz planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje”.

Polazna teza za utvrđivanje potreba u oblastima ekonomskog obrazovanja studenata jeste radikalno promijenjen pristup poimanju ekonomije i ekonomskih vrijednosti. To je prije svega fokusiranje zdravih socio-ekonomskih sistema koji funkcionišu na bazi znanja i sa obrazovanim zaposlenicima, interaktivno povezanim, sa finansijski uspješnim potrošačima proizvoda i usluga.

Studij poslovne ekonomije ima ambiciju da školovanjem kadrova za ovaj obrazovni profil doprinese dinamici privrednog života regije, Bosne i Hercegovine i šireg područja, te da se adekvatnom brzinom usvoje neophodna znanja iz svih oblasti koje se izučavaju na spomenutoj visokoj školi, a koja su potreba poslovnih ljudi.

Studenti u području ekonomije stiču osnovna znanja o tržišnim uslovima u kojima posluju privredni subjekti, pretpostavkama koje trebaju biti ispunjene radi realizacije poslovne djelatnosti radi koje su osnovani, troškovima i vrstama troškova koji se pri tome javljaju, te poslovnom rezultatu kojeg privredni subjekti ostvaruju.

Studijski smjer: Korporativno komuniciranje

Po završetku studija studenti će steći znanja i sposobnosti iz područja korporativnih komunikacija. Prije svega bit će osposobljeni saznati vrijednosti i značaj interne i eksterne komunikacije korporacija, izgradnji imidža – kako same korporacije tako i svih njenih zaposlenika, a sve s ciljem njihovog dobrog pozicioniranja u javnosti.

Studenti će pored navedenog izučavati i biti osposobljeni nakon studija da:
– Znaju šta je brend, vrijednosti brenda, i oglašavanja,
– Na koji način reklamom prodati proizvod i unaprijediti njegovu prodaju,
– Zagovarati i pregovarati,
– Retoričkim spoznajama unaprijediti javne nastupe zaposlenih i rukovodećih kadrova korporacije,
– Spoznati vrijednosti odnosa s javnošću, kako bi istu mogli razumjeti i na profesionalan način joj pružiti sve informacije vezane za rad korporacije i vrijednosti proizvoda,
– Znati tehnike usmene i pismene komunikacije,
– Dobro zagovarati, pregovarati, lobirati,
– Spoznati komunikacijske tehnike direktnog i indirektnog marketinga,
– Znati se ponašati u kriznim situacijama u korporacijama, pogotovo u izradi kriznog plana, što je danas enigma mnogih korporacija jer nemaju kvalificiranih osoba koje bi to mogle predvidjeti i na profesionalan način reagovati u kriznim situacijama, i dr.

Naš cilj je, kroz praktičan rad u korporacijama, studentima omogućiti da mogu istraživati i prepoznavati propuste u komunikaciji savremenih korporacija, i na tim spoznajama unaprijediti njihov rad. S tim ciljem, savremeno poslovanje je nemoguće zamisliti bez poznavanja komunikacijskog procesa unutar i izvan korporacija. Ovo područje nauke bit će vremenovano u narednom periodu s obzirom da mnogobrojne korporacije uviđaju potrebu za profesionalnijim pristupom organizacije komunikacijskog procesa u korporativnim sistemima.

Studijski smjer: Menadžment javnog sektora i uprave

Znanja i vještine koje se stiču završetkom studija, ekonomisti smjera Menadžment javnog sektora i uprave, odnose se na upravljanje kompleksnošću velikog broja funkcija organa javne uprave i optimizacijom informacijskih, vrijednosnih i prije svega finansijskih tokova u sistemu uprave. Isto tako, u sferi poslova i zadataka koji su u nadležnosti ovog studijskog smjera su poslovi praćenja velikog broja građana i drugih klijenata kojima se pružaju usluge i rješavaju zahtjevi; kontrolisanje upravljačkih efekata funkcija na više nivoa (nivo jedinica uprave, i lokalne samouprave, nivo rukovodilaca odjeljenja, nivo operativnih izvršilaca ); planiranje budućih projekata, akcija i aktivnosti u cjelini koji uključuju višedimenzionalnost interakcija (plan budžeta, obaveza i naplate potraživanja, plan ekološke zaštite, prostorno planiranje, izgradnja infrastrukturnih sistema itd).

Studijski smjer: Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim poslovima

Po završetku studija, studenti će steći znanja i sposobnosti iz područja menadžmenta u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim poslovima i to:
• sposobnost primjena različitih mikroekonomskih principa u analiziranju problema
• korištenje osnovnih principa ponašanja potrošača, firmi i tržišta u analizi trendova
• ovladavanje terminologijom, osnovnim konceptima te savremenim makroekonomskim teorijama
• upoznavanje vještina verbalne i neverbalne komunikacije
• vještine potrebne rukovodiocima: vođenje, načini donošenja odluka, motivisanje, organizovanje i dr.
• upoznavanje metoda vrednovanja potencijalnih i realnih turističkih atrakcija
• upoznavanje tehnika vođenja dokumentacije o turističkim atrakcijama u turističkoj destinaciji
• organizovanje djelotvorne zaštite od uništenja, oštećenja i neracionalnog korištenja turističkih destinacija
• primjenu informacijskih tehnologija u turizmu
• sticanje znanja o načinima i mogućnostima upravljanja turizmom
• sticanje znanja i vještina primjene marketinga u stvaranju i održavanju uspješnih turističkih destinacija
• sticanje znanja neophodnih za uspješno vođenje hotela i uvid u značaj kreativnosti i inovacija u poslovanju hotela
• mogućnost procjene kvalitete i uloge dizajna u turizmu i hotelijerstvu
• razumijevanje koncepta hotelskih informacijskih sistema i njihovog povezivanja s drugim sistemima u turizmu.

Trajanje studija

Dodiplomski studij Poslovne ekonomije traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče ukupno 240 ECTS bodova

Nastavni plan i program

Poslovna ekonomija (PDF)

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim poslovima:
– Dodiplomski studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim poslovima, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče stručni naziv: Bachelor poslovne ekonomije – Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim poslovima s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Menadžment javnog sektora i uprave:
– Dodiplomski studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Menadžment javnog sektora i uprave, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče stručni naziv: Bachelor poslovne ekonomije – Menadžment javnog sektora i uprave s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Korporativno komuniciranje:
– Dodiplomski studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Korporativno komuniciranje, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče stručni naziv: Bachelor poslovne ekonomije – Korporativno komuniciranje s ukupno 240 ECTS bodova.

Upisi

Status studenta dodiplomskog studija Poslovne ekonomije na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, stiče se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za savladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ pod istim uslovima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa Postupak upisa provodi se za sve kandidate koji su u rokovima propisanim javnim konkursom za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili lično u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu ratu troškova studija.

Troškovi studija

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ izvodi studij koji se finansira isključivo iz vlastitih izvora ove ustanove.

Za akademsku godinu 2017./2018. svi studenti s dodiplomskog studija, studija Poslovne ekonomije, plaćaju troškove studija za cijelu godinu u ukupnom iznosu od 2.290,00 KM za redovne i 2.690,00 KM za vanredne studente, s tim da iste mogu izmiriti u 12 bezkamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za ovaj studijski program: upisni list, semestralni list, prijava za upis i indeks, te članarina u biblioteci se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 50,00 KM.

Troškovi studija obuhvataju:
– predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu,
– kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu,
– korištenje nastavne i prezentacijske opreme (računari, video, projektori, grafoskopi i sl.)
– nastavni materijal (sažeci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.),
– korištenje računara u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme,
– troškove upisa i vođenja administracije studenata tokom studija,
– korištenje multimedijskog centra Visoke škole,
– dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

Utroškove studija ne ulaze:
– vježbanke, sveske i ostali slični pribor,
– komisijski ispiti,
– dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.),
– naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao,
– osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.