Saobraćaj

O studiju

Potrebe za stručnjacima i naučnicima u području saobraćaja i komunikacija bitno nadmašuju ponudu kadrova koji mogu uspješno rješavati rastuće probleme transporta i komuniciranja. U uslovima razvoja inteligentnih saobraćajnih i transportnih sistema sve je veće prožimanje između fizičkih i informacijskih tokova. U današnjem globalnom informacijskom društvu, odnosno društvu znanja, neophodno je kreirati, planirati, projektovati, graditi i održavati mreže i konekcijske tehnologije kao podlogu svih privrednih i društvenih aktivnosti. Povezujući naučna istraživanja i praktična znanja studijski program „Saobraćaj“ treba biti ključna institucija za edukaciju kvalitetnih stručnjaka i naučnika koji mogu uspješno djelovati u razvoju saobraćajnog i komunikacijskog sistema. Inženjeri iz polja drumskog saobraćaja i komunikacijskih tehnologija trebaju biti uključeni u rješavanje kompleksnih problema saobraćaja i transporta u skladu sa stečenim znanjima i vještinama.

Dinamični proces tranzicije visokoškolskih ustanova potaknut je Bolonjskom deklaracijom, Lisabonskom agendom, a trend razvoja jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja stvorio je novi ambijent pogodan za privatne inicijative usmjerene na razvoj kvalitetnih inovativnih studija. Takvi studijski programi trebaju biti konkurentni i komplementarni studijskim programima koje izvode visokoškolske ustanove.

Razvoj saobraćajnog i komunikacijskog sistema kao mrežne infrastrukture bitno utiče na ukupan obim privrednih i društvenih aktivnosti. Historija pokazuje da je izlazak iz ekonomske krize često bio vezan za intenziviranje izgradnje saobraćajne infrastrukture. Uz drumsku i željezničku infrastrukturu, ključnu ulogu u razvoju informacijskog društva i društva znanja imaju komunikacijske tehnologije.

Konvergencija klasičnih grana (vidova) saobraćaja i komunikacijskih tehnologija zahtjeva integrativni pristup koncipiranju studijskog programa visokoškolskog nivoa. Koncepcija predloženog studijskog programa postavljena je tako da osposobi studente za razumijevanje saobraćajnog i komunikacijskog sistema usvajanjem sistemskog pristupa i metoda. Uz klasično tehničko utemeljenje studija uključeni su interdisciplinarni sadržaji te izborni sadržaji iz drugih naučnih oblasti.

Studijski smjer: Komunikacijske tehnologije

Potrebe za stručnjacima i naučnicima u području komunikacisjkih tehnologija bitno nadmašuju ponudu kadrova koji mogu uspješno rješavati rastuće probleme saobraćaja, transporta i komuniciranja. U uslovima razvoja inteligentnih transportnih sistema sve je veće prožimanje između fizičkih i informacijskih tokova tako da je studijski program u značajnom djelu integrisan.

U današnjem globalnom informacijskom društvu, odnosno društvu znanja, neophodno je kreirati, planirati, projektovati, graditi i održavati mreže i konekcijske tehnologije kao podlogu svih privrednih i društvenih aktivnosti.

Povezujući naučna istraživanja i praktična znanja, Visoka škola treba biti ključna institucija za edukaciju kvalitetnih stručnjaka i naučnika koji mogu uspješno djelovati u razvoju transportnog i komunikacijskog sistema.

Uz drumsku i željezničku infrastrukturu, ključnu ulogu u razvoju informacijskog društva i društva znanja imaju komunikacijske tehnologije.

Konvergencija klasičnih grana (vidova) saobraćaja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, zahtjeva integrativni pristup koncipiranju studijskog programa univerzitetskog nivoa. Koncepcija predloženog studijskog programa postavljena je tako da osposobi studente za razumijevanje saobraćajnog i komunikacijskog sistema usvajanjem sistemskog pristupa i metoda.

Uz klasično tehničko utemeljenje studija, uključeni su interdisciplinarni sadržaji te izborni sadržaji iz drugih naučnih oblasti.

Studijski smjer: Drumski saobraćaj

Ideju o uvođenju studijskog smjera Drumski saobraćaj, treba gledati isključivo kao težnju osnivača da se učini kvalitetni novi iskorak u razvoju, u pravcu što boljeg i potpunijeg zadovoljavanja potreba društvene zajednice za odgovarajućim profilom kadrova, koji se već sada sve jasnije uočavaju u BiH.

Naučna i tehnološka istraživanja u području tehnologije saobraćaja s naučnim i aplikativnim doprinosom, moraju uključivati integrisani sistematičan pristup i formaliziran opis istraživanog sistema dobiven korištenjem sistemskih metodologija. Posebno važno je identificiranje interesnih grupa koje prema indikatorima kvalitete definisanim i diferenciranim na nivou pojedine interesne grupe determiniraju kvalitetu saobraćajnog sistema i generisanih usluga na transportnom tržištu.

U cilju postizanja poslovne izvrsnosti u području tehnologije saobraćaja studij drumskog saobraćaja obuhvata istraživanje, razvoj, prijenos znanja i obrazovanje naučnog i inženjerskog kadra tog profila.

U današnjem umreženom društvu raste potreba za kvalitetnim stručnjacima koji su osposobljeni za inženjerski rad u području cestovnog saobraćaja.

Pokretanje dodiplomskog studija drumskog saobraćaja je odgovor na rastuće zahtjeve za stručnjacima koji mogu riješavati srednje složene probleme projektiranja, izgradnje i održavanja saobraćajnih sistema u konkretnom okruženju. Predloženi studijski program profilira polaznike tako da mogu biti uključeni u poslovno okruženje ili nastaviti magistarski studij.

Dodiplomski studij daje stručnjake koji se mogu direktno angažovati u privatnom, javnom ili državnom sektoru. Pored preduzeća iz područja drumskog saobraćaja, gotovo svaka organizacija treba imati stručnjake koji mogu rješavati naznačene probleme iz domene saobraćaja.

Trajanje studija

Dodiplomski studij Saobraćaja traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program

Saobraćaj (PDF)

Stečeni naziv nakon završetka studija

– Dodiplomski studij Saobraćaja, smjer Drumski saobraćaj, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stiče stručni naziv: Bachelor inženjer saobraćaja – Drumski saobraćaj, s ukupno 240 ECTS bodova.

– Dodiplomski studij Saobraćaja, smjer Komunikacijske tehnologije, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe stručni naziv: Bachelor inženjer saobraćaja – Komunikacijske tehnologije, s ukupno 240 ECTS bodova.

Upisi

Status studenta dodiplomskog studija Saobraćaja na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, stiče se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za savladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ pod istim uslovima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa Postupak upisa provodi se za sve kandidate koji su u rokovima propisanim javnim konkursom za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili lično u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu ratu troškova studija.

Troškovi studija

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ izvodi studij koji se finansira isključivo iz vlastitih izvora ove ustanove.

Za akademsku godinu 2017./2018. svi studenti s dodiplomskog studija, studija Saobraćaja, plaćaju troškove studija za cijelu godinu u ukupnom iznosu od 2.290,00 KM za redovne i 2.690,00 KM za vanredne studente, s tim da iste mogu izmiriti u 12 bezkamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za ovaj studijski program: upisni list, semestralni list, prijava za upis i indeks, te članarina u biblioteci se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 50,00 KM.

Troškovi studija obuhvataju:
– predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu,
– kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu,
– korištenje nastavne i prezentacijske opreme (računari, video, projektori, grafoskopi i sl.)
– nastavni materijal (sažeci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.),
– korištenje računara u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme,
– troškove upisa i vođenja administracije studenata tokom studija,
– korištenje multimedijskog centra Visoke škole,
– dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

Utroškove studija ne ulaze:
– vježbanke, sveske i ostali slični pribor,
– komisijski ispiti,
– dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.),
– naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao,
– osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.