Zaštita na radu i zaštita od požara

O studiju

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

U radnoj okolini mnogi utjecaji djeluju na zdravlje i sigurnost radnika. Posljedice nepovoljnih uslova rada jesu povrede na radu, profesionalne bolesti, opterećenje radnika, troškovi za poslodavca… Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovjekovoj sigurnosti na radu. Prilagođivanjem radne okoline čovjeku i prilagođivanjem čovjeka radnoj okolini inženjeri zaštite na radu nastoje smanjiti neugodne opasnosti pri radu i ublažiti njihove posljedice.

Inženjeri zaštite na radu utvrđuju postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu. Zaštita na radu obavezna je i propisana zakonima. Inženjeri zaštite na radu primjenjuju zakonska pravila na raznim područjima ljudske djelatnosti, u svakodnevnim prilikama. U svakom poduzeću, pogotovo ako poduzeće ima više od 50 zaposlenika, poslodavac je dužan zaposliti tzv. stručnjaka za sigurnost.

Studijski smjer: Zaštita na radu

Sigurnost i zdravlje na radu, bachelor inženjer zaštite može provoditi ukoliko to podrazumijeva: izradu akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj okolini; izradu elaborata za ostvarivanje prava na staž osiguranja s uvećanim trajanjem, kao i reviziju istih; obavljanje poslova sigurnosti i zdravlja na radu; poslovi zaštite zdravlja zaposlenih; preventivni pregledi i ispitivanja opreme za rad (strojevi, uređaji, postrojenja, instalacije itd.); izradu uputstava za siguran rad; ispitivanja radne okoline, kemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime, bioloških štetnosti itd.

Osnova za provođenje zaštite na radu je procjena opasnosti. Procjena opasnosti izrađuje se u skladu s priznatim metodama te služi za utvrđivanje postojanja opasnosti, vrste opasnosti te opseg opasnosti. Nakon provedene analize daju se prijedlozi mjera za umanjenje opasnosti i kontrolu provođenja utvrđenih mjera.

Studijski smjer: Zaštita od požara

Kod zaštite od požara osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata za primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća u rješavanju problema zaštite od požara i za razvoj i upravljanje sistemima zaštite od požara.

Posebni ciljevi programa su sticanja znanja i vještina za: analizu i ocjenu rizika od požara i eksplozija; razvoj i primjenu metodologija, metoda, alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite od požara i eksplozija; nadzor u sistemu zaštite od požara; ekspertizu požara i eksplozija; organiziranje i rukovođenje sistemom zaštite od požara; projektiranje i upravljanje kvalitetom sistema zaštite od požara; strateško planiranje i razvoj sistema zaštite od požara; permanentno obrazovanje i razvoj sistema znanja u području zaštite od požara; inovacijske aktivnosti i timski rad.

Svladavanjem studijskog programa student stiče profesionalnu kompetenciju za: procjenu i osiguranje rizika od požara i eksplozija; nadzor u području zaštite od požara i eksplozija; optimizaciju i upravljanje raspoloživim resursima u sistemu zaštite od požara; izradu izvješća o stanju zaštite od požara i eksplozija; izradu planova i tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; projektiranje sistema za nadzor, dojavu i gašenje požara; organiziranje i rukovođenje intervencijama; spašavanjem, evakuacijom i sanacijom požara i eksplozija; ekspertizu požara i eksplozija; obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite od požara i ekspolozija; obučavanje, profesionalnu selekciju i razvoj vještina iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; izradu normativnih akata iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; razvoj metodologije, metoda i procedura za upravljanje sistemom zaštite od požara; razvoj metoda i metrike za procjenu učinkovitosti sistema zaštite od požara; upravljanje projektima i inovacijama u sistemu zaštite od požara; organiziranje i rukovođenje sistemom zaštite od požara; primjena informacijskih tehnologija u inženjerstvu zaštite od požara.

Trajanje studija

I. Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stiče ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program

Zaštita na radu i zaštita od požara (PDF)

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Zaštita na radu:
– Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita na radu, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stiče stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Zaštita od požara:
– Preddiplomski studij studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita od požara, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stiče stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 240 ECTS bodova.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Upisi

Status studenta dodiplomskog studija Zaštite na radu i zaštite od požara na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, stiče se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za savladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ pod istim uslovima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa Postupak upisa provodi se za sve kandidate koji su u rokovima propisanim javnim konkursom za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili lično u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu ratu troškova studija.

Troškovi studija

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ izvodi studij koji se finansira isključivo iz vlastitih izvora ove ustanove.

Za akademsku godinu 2017./2018. svi studenti s dodiplomskog studija, studija Zaštite na radu i zaštite od požara, plaćaju troškove studija za cijelu godinu u ukupnom iznosu od 2.290,00 KM za redovne i 2.690,00 KM za vanredne studente, s tim da iste mogu izmiriti u 12 bezkamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za ovaj studijski program: upisni list, semestralni list, prijava za upis i indeks, te članarina u biblioteci se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 50,00 KM.

Troškovi studija obuhvataju:
– predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu,
– kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu,
– korištenje nastavne i prezentacijske opreme (računari, video, projektori, grafoskopi i sl.)
– nastavni materijal (sažeci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.),
– korištenje računara u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme,
– troškove upisa i vođenja administracije studenata tokom studija,
– korištenje multimedijskog centra Visoke škole,
– dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

Utroškove studija ne ulaze:
– vježbanke, sveske i ostali slični pribor,
– komisijski ispiti,
– dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.),
– naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao,
– osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.